An Nam cửu long ca 安南九龍歌

An Nam cửu long ca 安南九龍歌

Chép địa lý núi sông nước Việt Nam theo phương pháp của các thầy địa lý phong thuỷ. Ở từ 2 ghi rõ tên các thầy địa lý Trung Quốc... -Tờ 1: bàn về hình thế nió Non Mai, mạch đó vốn từ núi Kim Đồng chạy ra. -Tiếp theo: Lời Hoàng Phúc công bàn về thế đất Giao Châu. -Tiếp đến hết là phần ghi chép các bài viết của các thầy địa lý Trung Quốc theo kiểu văn vần. 1. An Nam cửu long ca [安南九龍歌] do Cao Biền [高駢] đời Đường soạn tâu lên vua Đường soạn tâu lên vui khi làm Giao Châu đô hộ sứ. Từng bài lại viết về hình thế núi sông, thế đất từng huyện từng xã… 2. Hoàng Kình soạn bài nói về mạch núi Tam Đảo theo thể văn vần. 3. Hoàng Phúc soạn bài viết về thế đất các nơi như xứ Thanh Hoa, Nghệ An, An Quảng, Thuận Hóa, Tuyên Quang, Hưng Hóa, v.v...

Tác giả: 高駢 - Cao Biền.

Một số ảnh về sách:

Loading...

Loading...