Đạo hiếu - Giỗ tết
Có hai người ta không thể trả hết ơn!

Có hai người ta không thể trả hết ơn!

Đạo làm con

Đạo làm con

Vua tôi

Vua tôi

Thầy trò

Thầy trò