Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Nhâm Thân [壬申]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Bính - Thiên can người khácNhâm => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Thân => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Đoài => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc