Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Ất Mão [乙卯]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Thuỷ - Mệnh vợ: Dương Kim => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Ất - Thiên can vợCanh => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi chồng: Mão - Địa chi vợ: Thìn => Lục hại
Về Cung phi
Cung chồng: Đoài - Cung vợ: Càn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Kim => Bình
Xem tuổi Vợ  Chồng

Xem tuổi Vợ Chồng