Thư viện
An Nam địa cảo ký 安南地搞記

An Nam địa cảo ký 安南地搞記

An Nam cửu long ca 安南九龍歌

An Nam cửu long ca 安南九龍歌

An Nam địa lý cảo 安南地理搞

An Nam địa lý cảo 安南地理搞

Ái Châu Hoà Chính tiên sinh lục 愛州和正先生錄

Ái Châu Hoà Chính tiên sinh lục 愛州和正先生錄

Hải Dương phong vật chí 海陽風物志

Hải Dương phong vật chí 海陽風物志