Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Thân [戊申]
Mệnh : Đại Dịch Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Bính Thìn [丙辰]
Mệnh : Sa Trung Thổ
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thổ - Mệnh người khác: Dương Thổ => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácBính => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thân - Địa chi người khác: Thìn => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Ly => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Hoả => Tương Sinh tốt
Loading...
Loading...
Loading...