Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Hỏa - Mệnh người khác: Âm Mộc => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Ất - Thiên can người khácKỷ => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Hợi - Địa chi người khác: Tỵ => Lục xung
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Tốn => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Khắc