Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Mậu Thân [戊申]
Mệnh : Đại Dịch Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Thổ - Mệnh vợ: Âm Hỏa => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Mậu - Thiên can vợẤt => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Thân - Địa chi vợ: Hợi => Lục hại
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Khảm => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Thuỷ => Tương Khắc
Loading...
Loading...
Xem tuổi Vợ  Chồng

Xem tuổi Vợ Chồng

Loading...